Všeobecné obchodné podmienky

(pre objednávku prostredníctvom webového sídla)

(obsahujúce reklamačný poriadok a vyhlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov)

platné od 6. marca 2017

1. Všeobecné ustanovenia 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim GP media s.r.o. so sídlom Dlhá 6, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, prevádzkou: Tajovského 51, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 50506587, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 30536/S, DIČ: 2120355534 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“), ktorej predmetom je kúpa produktu záverečnej práce, doplnkového tovaru a služieb na webovom sídle elektronického obchodu predávajúceho https://www.gpmedia.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

GP media s.r.o., Dlhá 6, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50506587, DIČ: 2120355534 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č. 30536/S

Prevádzka: 

Copycentrum, GP media s.r.o., Tajovského 51, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská republika

Telefón: 0902 061 431, e-mail: copycentrum@gpmedia.sk, facebook: @copycentrumgpmedia

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IBAN: SK03 0900 0000 0051 1999 9061, BIC (SWIFT): GIBASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrická kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrici 1, Slovenská republika, Odbor výkonu dozoru, telefóne číslo: 048/412 49 69 alebo 048/415 18 71, webové sídlo: www.soi.sk a http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Kupujúcim sa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré bližšie špecifikujú podmienky kúpnej zmluvy. V prípade, že sa predávajúci a kupujúci dohodnú a uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Všeobecných obchodných podmienok, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3. Zobrazená kúpna cena produktu, služby a doplnkového tovaru na webovom sídle predávajúceho zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu produktu, služby a doplnkového tovaru uvedenú na webovom sídle predávajúceho. To sa netýka na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny.

2. Objednávka (spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy)

2.1. Objednávkou sa rozumie vyplnenie objednávkového formulára na webovom sídle predávajúceho a jej odoslanie kupujúcim stlačením tlačidla s názvom „Objednávka s povinnosťou platby“.

2.2. Spotrebiteľ si pred odoslaním objednávky môže vypočítať predbežnú cenu tlače podľa gramáže papiera a kritérií čiernobielej alebo farebnej tlače ako aj odhadovanú cenu navrhovaného zhotovenia produktu.

2.3. Odoslaním objednávky prostredníctvom webového sídla predávajúceho sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.4. O zaevidovaní objednávky bude kupujúci informovaný okamžite prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v objednávke.

2.5. Predávajúci akceptuje a potvrdí objednávku (návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy) prostredníctvom elektronickej pošty označenej ako „Potvrdenie objednávky“, kde uvedie súhrn objednávky s presne špecifikovanými názvami položiek a cenami. Ďalej uvedie platobné informácie pre úhradu objednávky, dátum prevzatia prípadne iné informácie vzťahujúce sa na predmetnú objednávku. V prílohe elektronickej pošty pripojí elektronickú faktúru.

2.6. Kúpna zmluva je uzavretá dňom elektronického doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu.

2.7. Kúpnu cenu je potrebné uhradiť v celej výške prevodom na účet predávajúceho a to v ten istý deň od potvrdenia objednávky. O úhrade kúpnej ceny informuje kupujúci predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty (objednavka@gpmedia.sk) kam odošle potvrdenie o realizovanej platbe.

2.8. Objednávka bude pripravená na odovzdanie kupujúcemu v deň uvedení v potvrdení objednávky vždy po 14:00 hodine na prevádzke predávajúceho. Ak bolo dohodnuté doručenie kuriérskou službou DHL objednávka bude odoslaná v deň uvedení v potvrdení objednávky v dennej výprave predávajúceho. Doručovanie prostredníctvom kuriérskej služby DHL je najneskoršie 48 hodín od odovzdania na prepravu.

2.9. Objednávku je možné doplniť, pozmeniť prostredníctvom telefonického hovoru, prípadne elektronickou poštou a to len vtedy ak to predávajúcemu nespôsobí ťažkosti.

2.10. Objednávku je možné zrušiť (stornovať) len v prípade ak predávajúci nezačal s výrobou produktu. Predávajúci môže na žiadosť kupujúceho zrušiť (stornovať) objednávku ak je kupujúci ochotný nahradiť škodu, ktorá predávajúcemu vznikla.

3. Produkt: výroba, viazanie a tlač záverečných prác 

3.1. Objednávka vykonaná prostredníctvom webového sídla predávajúceho sa týka vytvorenia osobitého produktu podľa návrhu kupujúceho.

3.2. Produktom sa rozumie výroba pevných dosiek, razba, tlač a zviazanie záverečnej práce (bakalárska, diplomová, rigorózna, dizertačná, habilitačná, atestačná, špecializačná a pod.) alebo inej práce, ktorú je možnej takýmto spôsobom vyrobiť a doplnkový tovar a služby k tomuto produktu.

3.3. Produkt je možné si objednať aj bez povinnosti tlače u predávajúceho alebo aj bez doplnkového tovaru. 

3.4. Farbu pevných dosiek a razbu textu si určuje kupujúci. Predlohu textu na obalovú časť práce prikladá kupujúci ako prílohu k objednávke a predávajúci je textom predlohy viazaný. Ak kupujúci požaduje tlač obsahu záverečnej práce priloží ju ako prílohu k objednávke.

3.5. Razba podľa predlohy textu sa razí spôsobom hĺbkotlače a zlátením na jednu pevnú dosku podľa výberu spotrebiteľa. Text predlohy sa tlačí vždy jednotnou veľkosťou a typom písma. Ak je potrebné text predlohy najmä v názve práce rozdeliť na viac riadkov predávajúci je oprávnený takúto zmenu vykonať. Takto vykonanú zmenu nemožno považovať za zásah do predlohy textu obalu. 

3.6. Cenník viazania záverečných prác špecifikuje cenu jednotlivý čiastkových tovarov a služieb, ktoré sú pri výrobe produktu potrebné. Cenník je uvedení aj na webovom sídle predávajúceho. 

3.7. Razbu vykonávame s určitým know-how, tak aby čitateľnosť a ostrosť textu bola na najvyššej možnej úrovni, ktorá sa dá pri tomto spôsobe razby dosiahnuť. 

3.8. Vyhradzujeme si právo odchýlky a to:

 1. v razbe spôsobom hĺbkotlače a zlatením môže byť časť textu, ktorá neprekročí celkový obsah textu o viac než 10% zaliata. Pod pojmom „zaliata“ sa rozumie časť písma alebo slovo, ktoré sa pri spôsobe razby spojilo s kontúrou písma alebo slovom. Týmto však nesmie byť narušená čitateľnosť samotného textu.
 2. v razbe môže dôjsť k posunu textu medzi riadkami ako aj medzi okrajmi najviac o 2 mm.
 3. text zarovnania od okrajov pevných dosiek sa riadi štandardnými nastaveniami predávajúceho. Štandardnými nastaveniami sa rozumie okraj od hornej časti pevných dosiek v tolerancií od 2,3 cm do 3,3 cm, od dolného okraja v tolerancií 2,5 cm to 3,5 cm. Zarovnanie textu na stred od horného okraja je v tolerancií 12,5 cm do 13,5 cm, ak nie je v predlohe kupujúceho zarovnanie textu posunuté k hornému alebo dolnému okraju inak a predávajúcemu toto nastavenie nie je problém zmeniť.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1. Predávajúci je povinný na základe potvrdenia objednávky vytvoriť produkt podľa návrhu a výberu kupujúceho v množstve, kvalite a v termíne ho odovzdať kupujúcemu na dohodnutom mieste alebo odovzdať na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

4.3. Predávajúci má právo vyzvať kupujúceho na prevzatie objednávky po uplynutí času dohodnutej v kúpnej zmluve (potvrdení objednávky).

5. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti.

5.2. Kupujúci má právo na základe potvrdenia objednávky vytvoriť produkt podľa návrhu a výberu kupujúceho v množstve, kvalite a v termíne ho odovzdať kupujúcemu na dohodnutom mieste alebo odovzdať na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať objednávku.

6. Dodacie a platobné podmienky

6.1. Objednávka je pripravená na vyzdvihnutie kupujúcim v termíne dohodnutej v kúpnej zmluve (potvrdenie objednávky) na prevádzke predávajúceho: Tajovského 51, 974 09 Banská Bystrica najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

6.2. Miesto dodania objednávky je spravidla prevádzka predávajúceho na Tajovského 51, 974 09 Banská Bystrica ak sa zmluvné strany nedohodli inak alebo ak nebola dohodnutá preprava kuriérskou spoločnosťou DHL alebo GLS na miesto dodania podľa kúpnej zmluvy.

6.3. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania produktu predávajúcim v dohodnutom termíne podľa kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky) odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.

6.4. Kupujúci pri prevzatí objednávky dostane faktúru v papierovej podobe.

6.5. Platbu je možné uskutočniť len bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho a to v ten istý deň od potvrdenia objednávky. Potvrdenie o realizovanej platbe v prospech účtu predávajúceho zašle kupujúci predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty (objednavka@gpmedia.sk) bezodkladne po jej uhradení. V takom prípade predávajúci akceptuje potvrdenie o realizovanej platbe bankou a pre dátum prevzatia (dodania) produktu nemá vplyv zúčtovanie bankou predávajúceho, ktoré obvykle trvá 24 hodín od poukázania peňažných prostriedkov kupujúcim (v pracovných dňoch).

7. Kúpna cena

7.1. Kúpna cena za produkt, služby a doplnkový tovar, prípadne náklady na doručenie kuriérskou spoločnosťou DHL alebo GLS je dohodnutá v kúpnej zmluve (potvrdenie objednávky) medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevod a neodošle potvrdenie o zrealizovanej platbe elektronickou poštou na adresu predávajúceho považuje sa platba za uhradenú v deň pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúcemu môže vzniknúť dodatočné náklady v rozdiely sadzby za vyhotovenie produktu podľa platného cenníka (rozdiel v sadze v rýchlosti zhotovenia).

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky) nie je možné. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa.

9. Nadobudnutie vlastníctva

9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k vyrobenému produktu až úplným zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím na dohodnutom mieste.

10. Reklamačný poriadok (reklamácia, zodpovednosť za vady a záručná doba)

10.1. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na prevádzke predávajúceho: Tajovského 51, 974 09 Banská Bystrica. 

10.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma predaná vec pri prevzatí kupujúcim. 

10.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

10.4. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

10.5. Ak ide o vadu, ktorú je možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

10.6. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

10.7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

10.9. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10.10. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10.11. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

10.12. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

10.13. Vybavením reklamácie sa rozumie:

 1. ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku,
 2. výmenou výrobku,
 3. vrátením kúpnej ceny výrobku,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 5. písomná výzva na prevzatie plnenia,
 6. odôvodnené zamietnutie.

10.14. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa podľa § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ktoré z tých práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 10.13 a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesme trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

10.15. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.16. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.17. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

10.18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

10.19. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. ak kupujúci neuplatnil svoje právo zodpovednosti za vady do konca záručnej doby,
 2. ak je vadou mechanické poškodenie produktu spôsobené kupujúcim,
 3. ak vada produktu vznikla používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, prašnosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 4. ak vada produktu vznikla neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti,
 5. ak vada produktu vznikla poškodením nadmerným zaťažovaním,
 6. ak vada produktu vznikla poškodením neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 7. ak vada produktu vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci,
 8. bežným opotrebením produktu (alebo jeho časti) spôsobené používaním.

10.20. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu copycentrum@gpmedia.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnického osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na webovom sídli Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk. 

10.21. Spotrebiteľ     môže   podať    sťažnosť    aj   prostredníctvom   platformy    alternatívneho   riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

10.22. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

11. Vyhlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci poskytne predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane poštového smerovacieho čísla, číslo telefónu a elektronickú poštovú adresu a v prípade platenia kúpnej ceny bezhotovostným prevodom aj údaje v potvrdení o realizovanej platbe, ktorej obsahom je aj číslo účtu kupujúceho za účelom splnenia jeho povinnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie medzi zmluvnými stranami.

11.2. Účelom spracúvania predmetných osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru a komunikáciu formou elektronickej pošty alebo telefónneho hovoru.

11.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb len za účelom plnenia kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

11.4. Predávajúci poskytne osobné údaje dotknutých osôb za účelom doručenia tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DHL tejto spoločnosti, ak si kupujúci vybral možnosť doručovania mimo prevádzky predávajúceho. Spoločnosti DHL Parcel Slovensko s.r.o. so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 47 927 682 poskytne predávajúci údaje na doručenie v rozsahu: meno a priezvisko, adresu, telefón a e-mailovú adresu.

11.5. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže používať vizuálne zobrazenie obalu záverečnej práce (produktu) na svoje propagačné materiály v rozsahu vyrazeného textu, ktorý obsahuje spravidla názov univerzity alebo vysokej školy, názov fakulty, názvu záverečnej práce a typ záverečnej práce, evidenčného čísla, roku, akademického titulu a mena a priezviska. Vizuál záverečnej práce zachytený na fotografii a uverejnený na webových stránkach Facebooku a Googl-a vrátané recenzií môžu byť tiež použité na webovej stránke predávajúceho a na propagačných materiáloch za účelom podpory kvality vyhotovených prác.

11.6. Kupujúci súhlasí s tým, aby bol v priebehu 3 rokov oslovený zhotoviteľom za účelom ponuky vyhotovenia prípadnej ďalšej práce formou elektronického kontaktu.

11.7. Kupujúci môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas oznámením, že nesúhlasí s jeho vyobrazením záverečnej práce ani úschovou svojich osobných údajov po dobu 3 rokov zaslaním na elektronickú poštovú adresu predávajúceho. 

11.8. Predávajúci po splnení účelu a uplynutia 3 ročnej doby od prvého zadania zákazky kupujúcim, zabezpečí likvidáciu osobných údajov.

11.9. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

11.10. Právo dotknutej osoby podľa bodu 11.7. písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

11.11. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

11.12. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

11.13. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

11.14. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

11.15. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

12. Cookies

12.1. Cookies používame na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači, alebo v nastaveniach cookies na našej webovej stránke zakázať.

13. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

13.1. K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú.

Sú to títo spracovatelia: Google.

13.2. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä formou elektronickej pošty alebo telefonického hovoru.

14.2. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákon ako sú zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode, zákon č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, zákon č. 391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

14.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť medzi predávajúcim a kupujúcim odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.